Regulamin Wypożyczalni – F. H. U. „ELEKTROTECHNIKA” Zbigniew Rząsa

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019r.

§1 Warunki wynajmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części KLIENTEM.
 2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez KLIENTA z chwilą rozliczenia WYNAJMU oryginał umowa wraz z danymi osobowymi KLIENTA zostaje zniszczona w obecności obydwu stron.
 3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
 4. Wysokość stawki dobowej jest regulowana i zależy od czasu najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
 5. Czynsz według stawki dobowej oznacza dzień w którym narzędzie zostało wypożyczone jednak nie dłużej niż 8h pracy, a zwrot nastąpi nie później niż na otwarcie sklepu dnia następnego. Zdanie maszyny po upływie okresu dobowego powoduje naliczenie kolejnej stawki. W przypadku wypożyczenia powyżej 3 dni obowiązuje rozrachunek dobowy.
 6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
 8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 9. Faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać KLIENTA z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTA i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody KLIENTA.

 

§3 Zobowiązania KLIENTA

 1. KLIENT przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. KLIENT oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. KLIENT zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika.
 4. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 5. KLIENT zobowiązuje się, Iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 6. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu KLIENT ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Kradzież lub dewastacje KLIENT ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 7. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu KLIENT zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
 8. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały KLIENTA.

§4 Zwrot sprzętu

 1. KLIENT zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i

oczyszczony.

 1. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, KLIENT poniesie koszty mycia.

§5 Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
 • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania.
 • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
 1. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

§6 Reklamacja

 

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w trakcie trwania umowy oraz nie później niż jedna dobę po ustaniu umowy.
 2. Reklamacje przyjmowane są pisemnie w siedzibie firmy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku.

Pobierz regulamin w formacie PDF.