Regulamin Wypożyczalni – F. H. U. „ELEKTROTECHNIKA” Zbigniew Rząsa

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2019r.

§1 Warunki wynajmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części KLIENTEM.
 2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez KLIENTA z chwilą rozliczenia WYNAJMU oryginał umowa wraz z danymi osobowymi KLIENTA zostaje zniszczona w obecności obydwu stron.
 3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
 4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana i zależy czasu najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
 5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
 6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
 8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 10. Faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać KLIENTA z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTA i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody KLIENTA.

§3 Zobowiązania KLIENTA

 1. KLIENT przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. KLIENT oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. KLIENT zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika.
 4. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 5. KLIENT zobowiązuje się, Iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 6. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu KLIENT ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Kradzież lub dewastacje KLIENT ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 7. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu KLIENT zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
 8. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały KLIENTA.
 9. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez KLIENTA ponosi KLIENT.
 10. KLIENT zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

§4 Zwrot sprzętu

 1. KLIENT zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, KLIENT poniesie koszty mycia.

§5 Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
  a) samowolnego przedłużenia czasu użytkowania.
  b) używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

Pobierz regulamin w formacie PDF.